Projekty UE

Ewa Godyla prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EWA", w dniu 28 grudnia 2016r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Dom Seniora w Pawłowicach - utworzenie 2 placówek zapewniających całodobową opiekę w ramach domu opieki oraz mieszkań wspieranych".

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowite koszty projektu: 12 496 683,02 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 6 865 583,56 zł

 

Przedmiot projektu stanowi budowa Domu Seniora w Pawłowicach obejmująca:

- wzniesienie dwukondygnacyjnego, kompleksowo wyposażonego obiektu pozbawionego barier architektonicznych, w którym zostaną utworzone dwie niezależne placówki tj. dom całodobowego pobytu dla maksymalnej oraz mieszkania wspierane - przebudowę budynku gospodarczego na kaplicę ekumeniczną,

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury oraz poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej na obszarze Subregionu Północnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę a następnie uruchomienie Domu Seniora w Pawłowicach, zapewniającego kompleksowe wsparcie w zakresie usług opiekuńczo pobytowych osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w tym niesamodzielnym.

 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:

-  świadczenie przez całą dobę usług opiekuńczych i bytowych, w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców oraz zapewnienie warunków jak najbardziej zbliżonych do życia w środowisku domowym i rodzinnym (jedno lub dwuosobowe pokoje z łazienką gwarantujące poczucie prywatności i bezpieczeństwa, zapewnienie w placówce 2 apartamentów dla gości odwiedzających pensjonariuszy, możliwość wyboru posiłków odpowiednich do wieku oraz zdrowia, w tym posiłków dietetycznych),

- tworzenie warunków do jak najdłuższego utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz przywrócenia sprawności fizycznej poprzez zapewnienie opieki lekarskiej i rehabilitacji oraz wykwalifikowanego personelu w opiece nad osobami starszymi,

- działania na rzecz zwiększenia/zachowania aktywności seniorów poprzez organizację zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych, organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych, wyjazdów, spotkań, spacerów, zajęć w ogródku itp.,

- zapewnienie bezpieczeństwa, budowanie właściwych relacji społecznych, więzi pokoleniowych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzięki stałej współpracy z przedszkolami, szkołami, fundacjami, domami dziecka, klubami seniorów itp.,

- zapewnienie niezależności i mobilności osób starszych (możliwość wychodzenia poza teren ośrodka

przez osoby samodzielne, zapewnienie mobilności pensjonariuszom dzięki posiadaniu specjalistycznego środka transportu),                

- dostosowanie usług placówek do indywidualnych potrzeb.